Varighetskurve

Varighetskurve kan benyttes til å dokumentere hygienisk barriere i et vannbehandlingsanlegg

Hygienisk sikker drift med effektive og stabile barrierer må ivaretas for å oppfylle krav til hygienisk barriere i et koaguleringsanlegg. Driftsdiagnoser og optimaliseringstiltak må baseres på bruk av egnede vannkvalitets-parametere og/eller indikatorer. For koaguleringsanlegg er det naturlig å anvende indikatorparametere og verdier som angitt i den norske drikkevannsforskriften med veileder. Uttrekk fra punktliste i veileder gir eksempler på vannbehandlingsmetoder. «Ved koagulering vil erfaringsmessig restinnholdet av aluminium eller jern i drikkevannet være mindre enn 0,15 mg/l, samtidig som fargeverdien er mindre enn 5 mg Pt/l. Videre vil da også mengden organisk materiale være mindre enn 3 mg C/l. Turbiditeten er da erfaringsmessig mindre enn 0,2 FNU». Disse verdiene må være oppfylt for at koaguleringen skal anses å utgjøre en hygienisk barriere. I video bruker vi turbiditet som barriereindikator til å dokumentere overholdelse hygienisk barriere. Videre ser vi på årsak til at svikt i hygienisk barriere.

Scroll to Top