Trykktap i en filterseng

Trykktapet i en filterseng øker som følge av partikkelavsetning og tetting av filterporer. Når filtersengen er veldimensjonert og godt tilpasset vannet som behandles, vil trykktapet øke lineært med tiden så fremt andre forhold (primært filtreringshastigheten) holdes konstante. En eksponentiell utvikling av trykktap er et tegn på at fnokkene i for liten grad evner å trenge ned i filtersengen og utnytte dennes dybde, mens en utflatende trykktapsutvikling tyder på gjennombrudd og lekkasje av partikler gjennom filtersengen.

Scroll to Top