Hvordan sette sammen 2 – media filtersenger?

1.       For å ivareta ønsket om en god utnyttelse av hele filtersengens dybde, tilstrebes en korngradering som øker med filterdybden. Et underliggende filterlag bør derfor ha mindre filterkornstørrelse enn laget over.

2.       For å hindre sammenblanding av lagene (dvs unngå overlappende synkehastigheter når korn i ulike lag sedimenterer tilbake på plass etter ekspansjonen under tilbakespylingen), må et underliggende filterlag ha filterkorn med større synkehastighet enn laget over.

Utforming av flermedia filtersenger med kombinasjoner av filtermaterialer og kornstørrelser som oppfyller begge kriterier nevnt over, må derfor skje langs en linje som faller mot høyre, dvs. langs linjen som går fra magnetitt til polystyren.

Scroll to Top