Koagulering og filtrering fjerner små partikler

En god forbehandling (koagulering) er uansett partikkelstørrelse ekstremt viktig for å
oppnå en effektiv filtrering. Uten effektiv koagulering (destabilisering) vil graden av
fastholding være lav i hele filtersyklusen – og filtreringen vil være lite effektiv. Aluminium- og jernhydroksider har et ladningsnullpunkt  pHZPC (point of zero charge) i vann ved pH nær 8. Under gode forhold (tilstrekkelig koagulantdose og gunstig pH) ligger derved forholdene godt til rette for at slike metallhydroksider kan felle ut på – og rundt – filterkornene (filtersengen har rikelig med kornoverflater og tilstrekkelig oppholdstid for slik utfelling). De utfelte – og positivt ladede – metallhydroksidene vil adsorbere negativt ladede partikler og mikroorganismer. Følgelig kan fastholdingen mellom partikler/mikroorganismer, filterkorn og metall-hydroksider bli svært effektiv. I video viser vi hvor mye Fe som kan holdes løst i vann ved ulike pH før det
feller ut som Fe(OH)3 (jernhydroksid) 

Scroll to Top