Koagulantbehov

NOM-innholdet i råvannet vil normalt være direkte bestemmende for koagulantbehov og koaguleringsbetingelser. I motsetning til dette, vil en variasjon i råvannets turbiditetsnivå innenfor et område på 1- 5 NTU bare i svært liten grad påvirke prosessbetingelser, koagulantbehov og oppnådd vannkvalitet. Siden innhold og sammensetning av NOM er så viktig for koaguleringen, og siden disse forholdene kan variere mye over året, er det viktig å ha kartlagt NOM-innhold, sesongvariasjoner og ekstremverdier. I likhet med NOM-konsentrasjonen, gjerne målt som farge, UV-absorbans og/eller TOC, kan også NOM-sammensetning og -egenskaper variere over året. Slike endringer vil påvirke NOMs koagulerbarhet/koagulantbehov, biostabilitet, reaktivitet, og potensial for dannelse av desinfeksjonsbiprodukter. I video benytter vi Bjørnar Eikebrokk sin Empiriske Modell basert på koaguleringsforsøk med råvannsfarge 15-50 mg Pt/L, Turbiditet < 0.2-0.5 NTU i  2-M filtre.  

Scroll to Top