Nåværende status
Ikke påmeldt
Pris
kr5000
Start nå

Avløp i spredt bebyggelse

Kort presentasjon av kursutviklere og innhold i kurs

ProsessTeam tilbyr kurs innen avløpsanlegg i spredt bebyggelse til personell som planlegger og/eller har ansvar for drift av denne type renseløsninger. Kurs tar for seg avløpsmengde og sammensetning fra bygg i spredt bebyggelse (hus/hytter), valg av rensemetode og dimensjonering før renset avløp tilføres resipient. Driftsrutiner inngår også i kurset

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utarbeidet en veileder Mai 2020 “Planlegging for spredt bolig-, fritidsog næringsbebyggelse i landbruks-,natur-,frilufts- og reindriftsområder” . Dette er en overordnet veileder som er aktuell i forbindelse med kommunal arealplanlegging

Kurs innhold

Utvid alle
Scroll to Top